КГКП "Ясли-сад №11"

Правила

Бекітілген
ҚР Үкіметінің қаулысымен
2016 жылғы "09" қарашадағы № 685

Ережелері
ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу,
терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектесті.

1. Жалпы ережелер
1. Осы терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу қағидалары (бұдан әрі-қағидалар) "терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді және терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу тәртібін айқындайды.
2. Сыйақы төлеу осы мақсаттарға тиісті қаржы жылына арналған терроризмге қарсы іс – қимыл саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға (бұдан әрі-уәкілетті орган)көзделген бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.

2. Ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу тәртібі,
терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен
3.Терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адамдарға уәкілетті орган сыйақы төлейді.
Сыйақы бір рет төленеді және мынадай тәртіппен белгіленеді:
2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі – ҚК) 255-бабының бірінші және екінші бөліктерінде көзделген терроризм актісі туралы қылмыстық істер бойынша - 750 (жеті жүз елу) айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі-АЕК);
ҚК– нің 255-бабының үшінші және төртінші бөліктерінде көзделген терроризм актісі туралы қылмыстық істер бойынша-1000 (бір мың) АЕК.
Терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адам сыйақыдан бас тартқан жағдайда, уәкілетті органның аумақтық органына (бұдан әрі –аумақтық орган)тиісті өтініш береді.
4. Терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адамға сыйақы, егер кінәлі адамға қатысты төленген жағдайда төленеді:
1)2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан әрі – ҚІЖК) 521-бабына сәйкес медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолдану туралы айыптау үкімі немесе сот қаулысы заңды күшіне енген;;
2) ҚІЖК-нің 35-бабы бірінші бөлігінің 9), 11) және 12)тармақшаларында көзделген негіздер бойынша қылмыстық істі қысқарту туралы қаулы шығарылса.
5. Аумақтық орган терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адамға сыйақы алу құқығының туындағаны туралы үш жұмыс күні ішінде хабарлайды.
Терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адам тұрғылықты жері бойынша аумақтық органға осы Қағидалардың 6-тармағының 2), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсынады.
6. Аумақтық орган осы Қағидалардың 4-тармағына сәйкес сыйақы алу құқығы туындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мынадай құжаттарды қалыптастырады және уәкілетті органның төрағасы айқындаған уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесіне (бұдан әрі – уәкілетті бөлімше) жібереді:
1) аумақтық органның қолдаухаты;
2) талон-хабарлама түбіртегінің көшірмесі;
3) заңды күшіне енген айыптау үкімінің немесе медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолдану туралы сот қаулысының көшірмесі не ҚІЖК-нің 35-бабы бірінші бөлігінің 9), 11)және 12) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша қылмыстық істі қысқарту туралы қаулының көшірмесі;
4) терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адамның жеке сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
5) терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адамның ағымдағы банктік шоты көрсетілген екінші деңгейдегі банк анықтамасының түпнұсқасы. Ағымдағы банктік шот болмаған жағдайда, тұлға кез келген екінші деңгейдегі банкте ағымдағы банктік шотты дербес ашады.
7.Уәкілетті бөлім барлық қажетті құжаттар келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде олардың толықтығы мен дұрыстығын тексереді және терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адамға сыйақы төлеу туралы уәкілетті орган бұйрығының жобасын дайындайды.
Тексеру процесінде құжаттарды ресімдеуде кемшіліктер мен дәлсіздіктер анықталған кезде уәкілетті бөлімше қателерді жою және терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адамға сыйақы төлеуді кешіктіру себептері мен мерзімдері туралы бір мезгілде хабарлау үшін осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды аумақтық органға қайтарады.
Аумақтық орган кемшіліктер мен дәлсіздіктер жойылғаннан кейін он күнге дейінгі мерзімде осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды уәкілетті бөлімшеге қайта жібереді.
8. Уәкілетті органның сыйақы төлеу туралы бұйрығы шыққаннан кейін аумақтық орган терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адамға сыйақы төлеуді аумақтық қазынашылық бөлімшелері арқылы оның екінші деңгейдегі банктегі ағымдағы банктік шотына сыйақы төлеу туралы бұйрық шыққан күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде жүзеге асырады.
9. Аумақтық орган терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адамға заңнамада белгіленген тәртіппен оның екінші деңгейдегі банктегі ағымдағы банктік шотына ақша қаражатының аударылғаны туралы үш күн мерзімде хабарлайды.

"Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңының 9-бабына сәйкес дайындалып жатқан немесе жасалған терроризм актілері туралы ақпаратты мемлекеттік органдарға беру азаматтық борышты орындау болып бағаланады. Терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпарат үшін ҚР ҰҚК сыйақы төлейді.
Бұл ретте ҚР Үкіметінің ағымдағы жылғы 9 қарашадағы №685 қаулысымен терроризм актісін болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу қағидалары бекітілді.
Егер кінәлі адамға қатысты айыптау үкімі заңды күшіне енген жағдайда, сыйақы ҚР Қылмыстық кодексінің 255-бабы бойынша Терроризм актісі туралы қылмыстық істер бойынша 750-ден 1000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде (2016 жылға 1 АЕК 2121 теңгеге тең) біржолғы төленеді.
ҚР ҰҚК аумақтық органы белгіленген ақпаратты хабарлаған адамға сыйақы алу құқығының туындағаны туралы 3 күн ішінде хабарлайды.
Сыйақы төлеу тиісті бұйрық шыққаннан кейін 60 күн ішінде тиісті ақша қаражатын тиісті тұлғаның банктік шотына аудару арқылы жүргізіледі. Бұл ретте аталған ақпаратты хабарлаған адам 3 күн мерзімде оның шотына ақша қаражатының аударылғаны туралы хабардар етілуге тиіс.
Дайындалып жатқан терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлауды қоспағанда, терроризм актісі қатерінің белгілері бар ақпарат расталмаған жағдайда (ҚР ҚК 273-б.) адам жауаптылыққа тартылмайтынын атап өту қажет.
Сыйақыны белгілеудің және төлеудің неғұрлым егжей-тегжейлі тетігі бекітілген тиісті Қағидаларда жазылған


Утверждены
постановлением Правительства РК
от «09» ноября  2016 года № 685
 
Правила
установления и выплаты вознаграждения за информацию,
которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма.
 
1. Общие положения
1. Настоящие Правила установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма(далее – Правила), разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму» и определяют порядок установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма.
2. Выплата вознаграждения производится за счет бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному государственному органу по координации деятельности в сфере противодействия терроризму (далее – уполномоченный орган)на соответствующий финансовый год на данные цели.
 
2. Порядок установления и выплаты вознаграждения за информацию,
которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма
3.Лицам, сообщившим информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, уполномоченным органом выплачивается вознаграждение.
Вознаграждение выплачивается единовременно и устанавливается в следующем порядке:
  1. по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями первой и второй статьи 255 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (далее – УК),– 750 (семьсот пятьдесят) месячных расчетных показателей (далее – МРП);
  2. по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями третьей и четвертой статьи 255 УК,– 1000 (одна тысяча) МРП.
В случае отказа от вознаграждения, лицо, сообщившее информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, подает в территориальный орган уполномоченного органа (далее –территориальный орган)соответствующее заявление.
4. Вознаграждение лицу, сообщившем информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, выплачивается в случае, если в отношении виновного лица:
1)вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера в соответствии со статьей 521Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (далее – УПК);
2) вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным подпунктами9), 11) и 12)части первой статьи 35 УПК.
5. Территориальный орган в течение трех рабочих дней уведомляет лицо, сообщившее информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, о возникновении права на получение вознаграждения.
Лицо, сообщившее информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, предоставляет в территориальный орган по месту жительства документы, указанные в подпунктах 2), 4) и 5) пункта6 настоящих Правил.
6. Территориальным органом в течение десяти рабочих дней со дня возникновения права на вознаграждение в соответствии с пунктом4 настоящих Правил формируются и направляются в структурное подразделение уполномоченного органа, определенное председателем уполномоченного органа (далее – уполномоченное подразделение),следующие документы:
1)ходатайство территориального органа;
2) копия корешка талона-уведомления;
3) копия вступившего в законную силу обвинительного приговора или постановления суда о применении принудительной меры медицинского характера либо копия постановления о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным подпунктами9),11) и 12)части первой статьи 35 УПК;
4) копия документа, удостоверяющего личность лица, сообщившего информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, с указанием индивидуального идентификационного номера;
5) оригинал справки банка второго уровня с указанием текущего банковского счета лица, сообщившего информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма. В случае отсутствия текущего банковского счета, лицо самостоятельно открывает текущий банковский счет в любом банке второго уровня.
7.Уполномоченноеподразделение в течение десяти рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов проверяет их на полноту и достоверность и готовит проект приказа уполномоченного органа о выплате вознаграждения лицу, сообщившему информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма.
При выявлении в процессе проверки недостатков и неточностей в оформлении документов уполномоченное подразделение возвращает в территориальный орган документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, для устранения ошибок и одновременного уведомления лица, сообщившего информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, о причинах и сроках задержки выплаты вознаграждения.
Территориальный орган после устранения недостатков и неточностей повторно направляет в срок до десяти дней документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, в уполномоченное подразделение.
8. После издания приказа  уполномоченного органа о выплате вознаграждения территориальным органом осуществляется выплата вознаграждения лицу, сообщившему информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, через территориальные подразделения казначейства на его текущий банковский счет в банке второго уровня в течение шестидесяти календарных дней со дня издания приказа о выплате вознаграждения.
9. Территориальный орган уведомляет в трехдневный срок лицо, сообщившее информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, о перечислении денежных средств на его текущий банковский счет в банке второго уровня, в установленном законодательством порядке.

В соответствии со статьей 9 Закона РК «О противодействии терроризму» предоставление государственным органам информации о готовящихся или совершенных актах терроризма расценивается как исполнение гражданского долга. За информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, КНБ РК выплачивается вознаграждение. 
При этом постановлением Правительства РК №685 от 9 ноября т.г. утверждены правила установления и выплаты вознаграждения гражданам за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма.
Вознаграждение выплачивается единовременно по уголовным делам об акте терроризма по статье 255 Уголовного кодекса РК в размере от 750 до 1000 месячных расчетных показателей (1 МРП на 2016 год равен 2121 тенге) в том случае, если в отношении виновного лица вступил в законную силу обвинительный приговор.
Территориальный орган КНБ РК в течение 3 дней уведомляет лицо, сообщившее отмеченную информацию возникновении права на получение вознаграждения.
Выплата вознаграждения производиться в течение 60 дней после издания соответствующего приказа, путем перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет соответствующего лица. При этом в 3-дневный срок лицо, сообщившее отмеченную информацию, подлежит уведомлению о перечислении денежных средств на его счет.
Необходимо отметить, что лицо не подлежит привлечению к ответственности в случае не подтверждения информации с признаками угрозы акта терроризма, за исключением заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма (ст. 273 УК РК).
Более подробный механизм установления и выплаты вознаграждения изложены в соответствующих правилах, утвержденных
 

 
comments powered by HyperComments