КГКП "Ясли-сад №11"

Памятка

Приложение №1
Только первое приложение каз. и рус вариант
 
Материал для опубликования в СМИ, на интернет-портале и размещения на информационных стендах.
 
К вопросу о прикосновенности к преступлению
 
Принятыми мерами ужесточена уголовная ответственность граждан, которые непосредственно участие в совершении преступления не принимали, но тем или иным способом препятствовали выявлению преступления и изобличению преступника
Так, основными видами прикосновенности к преступлению являются:
- недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении, в т.ч. о готовящемся акте терроризма (статья 434 УК,  при этом за информацию, которая помогла пресечь акт терроризма законодательством предусмотрено вознаграждение);
- заранее необещанное укрывательство коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления (статья 432 УК).
Укрывательство преступления выражается в укрытии преступника, средств и орудий преступления, следов преступления и иных доказательств.
Укрытие преступника может быть совершено путем предоставления ему убежища (помещения, дома, квартиры, сарая), транспорта, поддельных документов, изменения внешности и других действий, посредством которых он может скрываться.
К действиям по сокрытию следов преступления и иных доказательств могут быть отнесены уничтожение (стирка, чистка) одежды и предметов, на которых сохранились следы преступления (например, кровь, отпечатки пальцев и иные следы), уничтожение писем и других документов, уничтожение электронных писем, носителей, переписки, файлов, удаление вмятин или замена стекла фары на автотранспорте после совершенного наезда и др.
Отмеченные действия, т.е. необещанное укрывательство и недонесение, относятся законодателем к категории тяжких, и наказываются лишением свободы на срок до 6 лет.
При этом следует отметить, что если гражданин заранее обещал укрыть преступника либо его орудия, то он признается соучастником преступления, т.е. пособником.
Пособником также может быть признано лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния.
Общественная опасность действий пособника выражается в том, что он, хотя и не принимает непосредственное участие в совершении преступления, но своими действиями укрепляет у исполнителя решимость совершить уголовное правонарушение и существенно облегчает его совершение. В этой связи пособник подлежит ответственности и наказанию наравне с другими соучастниками.
Целью ужесточения ответственности за прикосновенность к преступлению является активизация граждан по оказанию содействия правосудию, т.е. способствование выявлению преступления и изобличению преступников.
 
 
 
 
 
Қылмысқақатыстылықмәселесіжөніде
 
Қабылданғаншараларменқылмысқатікелейқатыспай, алайдақылмыстыңанықталуынажәнеқылмыскердіәшкерелеугеқандай да біркедергікелтіргеназаматтардыңқылмыстықжауапкершілігікүшейтілді.
Қылмысқақатыстылықтыңнегізгітүрлері:
- сыбайласжемқорлық, ауырнемесе аса ауырқылмыстыкүнібұрынуәделеспейжасырыпқалу(ҚК-нің 432-бабы, алайдатерроризм актісінболғызбауғанемесежолынкесугекөмектескенақпаратүшінсыйақызаңдытүрдетөленеді);
- дайындалыпжатқанынемесежасалғаныанықбелгiлi аса ауырқылмыс не дайындалыпжатқаныанықбелгілі терроризм актісітуралыхабарламау(ҚК-нің 434-бабы).
болыптабылады.
Қылмыстыжасырыпқалуқылмыскерді, қылмысжасауқаруы мен құралдарын, қылмысіздері мен дәлелдемелердіжасырыпқалуды (жасыруды) білдіреді.
Қылмысжасағанадамдыжасыруоған пана (ғимарат, үй, пәтер, қора),көлік, жалғанқұжаттар беру, сыртқыкелбетінөзгертужәнеолжасырынаалатынбасқа да әрекеттерарқылыжасалуымүмкін.
Қылмысқұралдары мен қаруларынжасыруолардыжоюды, түрінөзгертуді, табылуымүмкінемесжергежасырудыбілдіруімүмкін.
Қылмыстыңіздерінжәнебасқа да дәлелдемелердіжасыруәрекеттерінеқылмыстыңіздері (мысалы, қан, саусақтаңбалары мен өзге де іздер) сақталғанкиімдіжәнезаттардыжою(жуу, тазарту),хаттар мен басқа да құжаттарды, электрондыққұжаттарды, ақпараттасығыштарын, хат алмасуларды, файлдардыжою, қағыпкеткенненкейінавтокөліктіңмайысуларынжою мен фараныңшынысынауыстыружәнетағыбасқаларыжатқызылуымүмкін.
Аталғаніс-әрекеттер, яғникүнібұрынуәделеспейжасырыпқалужәнехабарламау, ауырқылмыссанатынажатқызыладыжәне де 6 жыл бас бостандығынанайрылуыменжазалынады.
Бұлреттемынағанназараударғанжөн, яғниегерадамқылмысткердінемесеқаруларыналдын-ала уәделесіпжасырса, бұндайәрекеткөмекберушітүріндеқылмысқасыбайласретіндеқатысудептанылады.
Көмекшікеңестерiмен, нұсқауларымен, ақпарат, осы іс-әрекеттіжасауғақарунемесеқұралдардыберуіменқылмыстыңжасалуынажәрдемдескенадам.
Көмектесушініңқоғамдыққауіптілігініңкөрінісіолқылмыстыққатікелейқатыспаса да, өзініңәрекеттеріменорындаушыныңқылмыстыққұқықбұзушылықтыжасауғашешіміннығайтадыжәне оны жасаудыедәуіржеңілдетеді. Осығанбайланыстыжауаптылыққабасқақатысушыларыменқатаржазалануғажатады.
Қылмысқақатыстылығыүшінқылмыстықжауаптылықтықатаңдатудыңмәніазаматтардыңсот төрелігінебелсендікөмектесуін, яғниқылмыстыанықтауғажәне оны жасағанадамдыәшкерелеугежәрдемдесуіболыптабылады.
 
 
Приложение №2
Лекционный материал
об уголовной ответственности за прикосновенность к преступлению
(для доведения в рамках правого всеобуча)
 
Всем известно, что действующее уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность физических лиц за совершение ими преступлений, то есть исполнителей объективной стороны преступления.
Вместе с тем Уголовный кодекс РК предусматривает также уголовную ответственность граждан, которые непосредственно участие в совершении преступления не принимали, то тем или иным способом препятствовали выявлению преступления и изобличению лица, его совершившего, то есть противодействовали осуществлению правосудия.
В уголовном праве это понятие носит термин прикосновенность к преступлению.
Основными видами прикосновенности к преступлению, за которые Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрена ответственность, являются:
1. Заранее необещанное укрывательство совершенного преступления (статья 432 УК);
2. Недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном преступлении. (статья 434 УК).
Отличие указанных видов заключается в следующем.
Недонесение о преступлении заключается в умышленном бездействии, то есть в невыполнении предусмотренной законом правовой обязанности каждого лица доводить до сведения соответствующих государственных органов о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении либо достоверно известном готовящемся акте терроризма.
В отличие от этого укрывательство преступления выражается, напротив, в совершении активных действий, в частности в укрытии (сокрытии) лица, совершившего преступление, средств и орудий преступления, следов преступления и иных доказательств.
Укрытие лица, совершившего преступление, может быть совершено путем предоставления ему убежища, транспорта, поддельных документов, изменения внешности и других действий, посредством которых он может скрываться.
Сокрытие средств и орудий преступления может выразиться в их уничтожении, изменении их внешнего вида, укрытии их в место, недоступное для обнаружения.
К действиям по сокрытию следов преступления и иных доказательств могут быть отнесены уничтожение (стирка, чистка) одежды и предметов, на которых сохранились следы преступления (например, кровь, отпечатки пальцев и иные следы), уничтожение писем и других документов, уничтожение электронных писем, электронно-цифровых документов, переписки, файлов, а также носителей электронно-цифровой информации, удаление вмятин или замена стекла фары на автотранспорте после совершенного наезда и др.
Здесь важно отметить, что уголовная ответственность граждан за недонесение и укрывательство наступает не по всем категориям преступлений, а лишь только которые указаны в самой статье. 
Напомню перечень категорий преступлений в Уголовном кодексе РК: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие, которые разграничены по характеру и степени тяжести и определяются по наказанию.
Так, уголовная ответственность за заранее необещанное укрывательство наступает лишь по коррупционным, тяжким или особо тяжким преступлениям.
Тогда как за недонесение уголовная ответственность наступает лишь по особо тяжким преступлениям либо по достоверно известным готовящемся акте терроризма.
Проще говоря, если гражданину стало достоверно известно о совершенной его соседом краже барана, то ему ни чего за это не будет, но если ему стало достоверно известно о совершенном соседом убийстве например своей жены, то при наличии доказательств этого гражданина могут привлечь к уголовной ответственности за недонесение о совершенном соседом убийстве.   
Надо отметить, что новым Уголовным кодексом РК, действующим с 01 января 2015 года, расширена уголовная ответственность за совершение  вышеуказанных преступлений.
Так, за заранее необещанное укрывательство помимо тяжкого или особо тяжкого преступления ответственность наступает и по коррупционным преступлениям, чего ранее в старом УК РК не было.
За недонесение помимо по достоверно известным готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении, ответственность наступает и по достоверно известным готовящемся акте терроризма.
Более того новым уголовным кодексом серьезно ужесточена ответственность за совершение вышеуказанных преступлений, так если:
1. за недонесение о преступлении (ст. 364 УК РК в редакции 1997 года) было предусмотрено максимальное наказание в виде 1 года ограничении я свободы, и оно соответственно относилось к преступлениям небольшой тяжести, то в настоящее время (ст. 434 УК РК в редакции 2014 года) максимальное наказание предусмотрено в виде 6  лет лишения свободы и соответственно относится к тяжким преступлениям.
2. За укрывательство преступлений (ст. 363 УК РК в редакции 1997 года) было предусмотрено максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы, и оно также относилось к преступлениям небольшой тяжести, то в настоящее время (ст. 432 УК РК в редакции 2014 года) максимальное наказание предусмотрено в виде 6  лет лишения свободы и соответственно относится к тяжким преступлениям.
За совершение вышеуказанных преступлений несут уголовную ответственность граждане на общих началах, то есть по достижению 16 лет.
При этом в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и уголовным законом не подлежат уголовной ответственности за недонесение и укрывательство супруг (супруга) или близкий родственник лица, совершившего преступление, а также священнослужители за недонесение о преступлениях, совершенных лицами, доверившимися им на исповеди.
Кроме того адвокат не может быть привлечен к уголовной ответственности за недонесение о другом совершенном его подзащитным факте преступления, ставшем известном адвокату при оказании им юридической помощи.
В уголовном судопроизводстве в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан близкими родственниками признаются родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Данный перечень близких родственников является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
От заранее необещанного укрывательства преступления следует различать заранее обещанное укрывательство уголовного правонарушения, которое в соответствии с уголовным законом признается соучастием в уголовном правонарушении в виде пособничества.
В связи с актуальностью в последнее время указанной категории преступлений Верховным Судом Республики Казахстан был проведен в прошлом году анализ судебной практики рассмотрения судами страны уголовных дел указанной категории, на основе чего 22 декабря 2016 года было принято Нормативное постановление Верховного суда РК за № 14 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за прикосновенность к преступлению и пособничество вуголовном правонарушении», которое входит в состав действующего законодательства и обязательно для всех без исключения государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан и подлежит неукоснительному исполнению на всей территории Республики Казахстан.
Это те основные понятия уголовной ответственности за прикосновенность к преступлению, которые граждане нашей страны должны знать, чтобы не быть привлеченным к уголовной ответственности за совершение вышеуказанных преступлений, поскольку незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.
 
 
ПАМЯТКА ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Действия при угрозе совершения террористического акта
  • Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
  • При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю общественного транспорта, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
  • Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
  • Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника.
  • При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
  • Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.
  • Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

В случае террористической угрозы звоните по телефонам: 01, 02 (с мобильного 101, 102) или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 11
Как оградить детей от злоумышленников
Дети – одна из наиболее уязвимых групп населения. Предупреждать детей об опасности – обязанность родителей.
Внушайте своим детям, что они должны запомнить свой адрес, имя, фамилия родителей.
Объясните своему ребенку: если он потерялся, то не должен пугаться и плакать. Нужно обратиться за помощью к людям. Если он потерялся в магазине –   к кас­сиру или продавцу, на улице – к полицейскому.
Постоянно разъясняйте своим детям, что нельзя открывать двери незнакомым людям, кем бы они ни пред­ставились. Среди честных и порядочных людей встречаются воры и грабители, разбойники и мошенни­ки.
Объясните детям, что никто не может прийти в дом от вашего имени с просьбой отдать какую-то вещь или сумму денег, приютить на ночлег и т.д.
Местом повышенной опасности для ребенка являются коммерческие ларьки. Нужно объяснить детям, что ларьки лучше обхо­дить стороной, а не слоняться там часами, разглядывая всевозможные игрушки.
Внушайте своим детям четыре «не»:
·         не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они ни уговаривали и  чтобы интересное ни предлагали;
·         не садись в машину с незнакомыми;
·         не играй на улице с наступлением темноты;
·         не заигрывайся во дворе.
Поддерживайте с детьми доверительные дружеские ношения. Не запугивайте ребенка кем-либо или наказаниями. Вы можете посеять в его душе страх, который, развившись с возрастом, атрофирует его волевые качества.
При совершении любого преступления при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника.
Желательно, чтобы кроме времени и места совершения преступления, были сообщены приметы преступника и сведения о похищенных вещах.

 
 
 
Памятка населению
по предупреждению актов терроризма.
 

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице.
 
Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов.
 
Обеспечьте безопасность собственного дома: установите железную дверь с домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических помещений.
 
Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право на безопасность перемещения в транспорте.
 
Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже самые безопасные.
 
Обнаружение подозрительного предмета в безлюдном месте не должно ослабить вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту бросить его, испугавшись чего-либо.
 
Даже если у вас имеется личный опыт общения со взрывчатыми веществами, не пытайтесь прикасаться к ним. Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительными и изощрённо хитроумными.
 
Не приближайтесь, а тем более, не прикасайтесь к подозрительному предмету, это может стоить вам жизни.
 
Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице, не садиться в машины и не открывать дверь незнакомым людям, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.
 

 
comments powered by HyperComments