КГКП "Ясли-сад №11"

Скрайбинг-болашақ технологиясы. Скрайбинг - технология будущего

Скрайбинг-болашақ технологиясы
 
Жақында ғана білім беру саласында жаңа шетелдік сөздер, жаңа терминдер – "скрайбинг", "скрайб-технология"пайда болды. Менде мынадай сұрақ: "дегеніміз не скрайбинг" болады, оны сабақта балалармен?
Балалық шақта біз барлығы скрайбер болды. Біз жазуға қарағанда сурет салуды үйрендік. Қарапайым суреттерді суреттеп, ересектерге өз суретін айтып берді. Осылайша, біз басқа адамдарға біздің басымызда бар ақпаратты жеткізуге тырыстық.
Скрайбинг - (ағылшын тілінен "scribe" - эскиздер немесе суреттер салу)
презентацияның жаңа техникасы, білім беру нәтижелеріне қол жеткізудің тиімді технологиясы, сөздер мен көрнекі материалдардың сауатты үйлесімі. Педагогтың сөзі ақ тақтада немесе қағаз бетінде фломастермен "ұшуға" суреттеледі. Скрайбингті үйрену үшін көркемдік дағдыларды меңгерудің қажеті жоқ. Бұл жерде адам сурет салу емес, ол сурет салу маңызды. Сондықтан бұл технология балабақшада сабақта сәтті қолданылады. Сонымен қатар, суреттерді педагог та, баланың да өзі де бейнелеуі мүмкін. "Суреттермен" ауызша әңгіме педагогтың монотонды сөзінен әлдеқайда жақсы есте қалады. Балада логикалық, бейнелі және сыни ойлау дамиды. Сонымен қатар скрайб – технология ең аз ресурстар мен шығындарды талап етеді, бірақ коммуникативтік дағдыларды арттыру және кішкентай тәрбиеленушілердің танымдық қызығушылығын қалыптастыру үшін өте тиімді.
Барлық педагогтарға өздерінің педагогикалық шеберлігін, өздігінен білім алуын арттыру үшін жаңа технологияларды табысты және нәтижелі пайдалануды, өз балаларына қызықты болуды және уақытпен бірге жүруді тілегім келеді!
 
 
 
Скрайбинг - технология будущего
 
      Совсем недавно в сфере образования появились новые иностранные слова, новые термины – «скрайбинг», «скрайб-технология». У меня возник вопрос: что такое «скрайбинг» и как можно его использовать на занятии с детьми?
     В детстве мы все были  скрайберами. Мы раньше научились рисовать, чем писать. Изображали простые картинки и рассказывали взрослым о своем рисунке. Таким образом,  мы пытались донести информацию, содержащуюся в наших головах, до других людей.
     Скрайбинг - (от английского «scribe» - набрасывать эскизы или рисунки)
 новейшая техника презентации, эффективная технология достижения образовательных результатов, грамотное сочетание слов и наглядного материала. Речь педагога иллюстрируется «на лету»  фломастером на белой доске или листе бумаги.  Чтобы научиться скрайбингу, не нужно владеть художественными навыками. Ведь здесь важно не то, как человек рисует, а что он рисует. Поэтому эта технология успешно применяется в детском саду на занятиях. Причём изображать рисунки может как педагог, так и сам ребёнок. Устный рассказ с «картинками» запоминается намного лучше, чем монотонная речь педагога. У ребенка развивается логическое, образное и критическое мышление. Кроме того, скрайб – технология требует минимальных ресурсов и затрат, но очень эффективен для повышения коммуникативных навыков и формирования познавательного интереса маленьких воспитанников.
      Хочется пожелать всем педагогам успешного и продуктивного использования новейших технологий для повышения своего педагогического мастерства, самообразования, быть интересным для своих детей и идти в ногу со временем!
 
comments powered by HyperComments